Bezpečnostní politika

Jdeme vlastní cestou

Uznávanou leteckou společností můžeme být jen za předpokladu, že našim klientům poskytneme kvalitní produkty a našim zaměstnancům vytvoříme bezpečné a příjemné pracovní prostředí. Jen tak můžeme pokračovat v budování značky LION Helicopers s.r.o. jako synonyma nejvyšší možné bezpečnosti.

Stejně jako doposud se nebojíme investovat nemalé finanční i personální zdroje do budování dobrého jména společnosti. Víme, že pro dosažení stanoveného cíle je třeba zvolit vhodnou kombinaci klidného zázemí, spolehlivé techniky, vyškoleného personálu a silného nástroje pro řízení bezpečnosti.

Naším závazkem je vybudování, vedení a udržování intuitivního a plně fungujícího systému řízení bezpečnosti. Tento systém bude budován na základě nejlepších provozních zkušeností z letectví a v souladu s aktuálními předpisy a nejvyššími bezpečnostními standardy. Cílem vybudování fungujícího systému bezpečnosti je minimalizace rizik vedoucích k leteckým nehodám nebo incidentům vlivem provozních činností.

Při výběru, zavádění a udržování systému bezpečnosti je brán ohled na vliv lidského činitele aplikováním principů k omezení tohoto vlivu. Jako základní kameny našeho systému řízení bezpečnosti jsme si zvolili a zavazujeme se k následujícímu:

 • Zavedení řízení rizik, která zajistí udržení rizik na příslušené úrovni a zároveň budou v souladu s příslušnými ekonomickými principy (ALARP).
 • Jasně a přesně stanovit pravomoci, odpovědnosti a povinnosti vedení společnosti, odpovědných pracovníků a provozního personálu za účelem dodržování programu prevence nehod a bezpečnosti letů.
 • Zavedení a udržování interního systému hlášení událostí, a to jak na povinné bází, tak na základě dobrovolného hlášení. Tento systém bude fungovat za předpokladu, že proti zaměstnancům oznamujícím informaci s vlivem na bezpečnost nebo uplatněny žádné sankce.
 • Dodržování standardů příslušných norem, předpisů a nařízení.
 • Podporovat aktivní komunikaci mezi zaměstnanci o bezpečnosti.
 • Zabezpečování toku informací mající vliv na bezpečnost, tak aby veškerý provozní personál dostal potřebné informace a související výcvik a byl plně kvalifikován pro výkon přidělených činností
 • Neustále zvyšovat úroveň bezpečnosti a metodicky sledovat dodržování bezpečnostních zásad pomocí systému sledování shody.

Politika společenské odpovědnosti

Společnost LION Helicopers s.r.o. upravuje své postupy tak v souladu s politikou společenské odpovědnosti. Mezi hlavní pilíře řadíme:

 • zábraně ohrožení na zdraví a majetku třetích osob i vlastních pracovníků,
 • minimalizace hlukových emisí,
 • enviromentální politika,
 • fair-play jednání.

Za využití nejen těchto nástrojů:

 • využitím bezpečné techniky,
 • na základě pokročilých postupů,
 • pravidelně školenými zaměstnanci,
 • atd.